โครงสร้างกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 


ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
-ว่าง-


รองผู้อำนวยการ

นายประชุม แรงกสิกรณ์


มีหน้าที่กำกับ ดูแลกลุ่มงาน มีอำนาจวินิจฉัย
สั่งการ อนุมัติ อนุญาต
แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
งานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กรณี นายประชุม แรงกสิกรณ์ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ มอบให้
นายสุรจิต สุขกันตะ ปฏิบัติหน้าที่แทน

 


ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายอุดม เทศนุ่ม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
นางพัชรา แย้มสำราญ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสิริมณี โอฬารวัต
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางอังคณา เลิศล้ำ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายเอกลักษณ์ พุดเหียง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ


กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
นายอำพล หิ่นเก่า
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายสุรจิตร เรืองศรี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร และกระบวนการจัดการศึกษา
น.ส.ชุติมา กอวชิรพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา
นางเสนาะ สุขสงวน
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางวัฒนา เมืองงาม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางณิชรญา ใจเด็ด
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

 ธุรการ
 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 หมู่ 8 ถนนเพชรเกษม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
โทร.032 437172 Fax. 032 437110 , 032 437172 ต่อ 204
E-Mail Adress : pbi2@obec.go.th